Đơn hàng xkld Đài Loan

Tuyển Dụng Lao Động Đài Loan Ngành Nghề Sơn

Mức lương: 26400 NDT/Tháng
Công ty: Công ty tuyển dụng lao động Nhật Bản MD