Trường Học Ở Úc

Trường RMIT University

$ Học phí: 16.750 - 56.000 AUD
Đào tạo: Thạc sĩ,Đại học,Cao đẳng,Tiếng Anh,Dự bị đại học,Sau đại học
Học bổng : Không

Trường học viện kinh doanh và công nghệ quốc gia ANIBT

$ Học phí: 4.800 - 21.950 AUD
Đào tạo: Cao đẳng,Tiếng Anh,Dự bị đại học
Học bổng : Không

Trường cao đẳng Holmesglen

$ Học phí: 6.900 - 36.800 AUD
Đào tạo: Đại học,Cao đẳng,Tiếng Anh,Chứng chỉ nghề
Học bổng :

Trường Melbourne Institute of Technology MIT

$ Học phí: 25.400 - 33.000 AUD
Đào tạo: Thạc sĩ,Đại học,Cao đẳng
Học bổng :

Trường đại học Central Queensland University

$ Học phí: 7.670 - 33.420 AUD
Đào tạo: Thạc sĩ,Đại học,Tiếng Anh,Dự bị đại học,Sau đại học
Học bổng :

Trường học viện Chisholm Institute 

$ Học phí: 6.755 - 28.395 AUD
Đào tạo: Đại học,Cao đẳng,Tiếng Anh,Dự bị đại học,Chứng chỉ nghề
Học bổng : Không

Hệ thống trường Education Queensland International

$ Học phí: 15.000 - 17.000 AUD
Đào tạo: THPT,THCS
Học bổng :

Trường Tafe New South Wales (TAFE NSW)

$ Học phí: 8.790 - 23.000 AUD
Đào tạo: Thạc sĩ,Đại học,Cao đẳng,Tiếng Anh,Dự bị đại học,Sau đại học,Chứng chỉ nghề
Học bổng : Không

Trường cao đẳng Tafe South Australia (Tafe SA)

$ Học phí: 6.700 - 17.750 AUD
Đào tạo: Cao đẳng,Tiếng Anh,Chứng chỉ nghề
Học bổng : Không

Trường cao đẳng Tafe Tasmania (TasTAFE)

$ Học phí: 6.800 - 26.000 AUD
Đào tạo: Cao đẳng,Tiếng Anh,Chứng chỉ nghề
Học bổng : Không

Trường cao đẳng Tafe Western Australia

$ Học phí: 6.240 - 8.020 AUD
Đào tạo: Cao đẳng,Tiếng Anh,Chứng chỉ nghề
Học bổng : Không

Trường Flinders University

$ Học phí: 17.100 - 39.000 AUD
Đào tạo: Thạc sĩ,Đại học,Tiếng Anh,Dự bị đại học,Sau đại học
Học bổng :